Когато научите, че имате рак, за Вас започва непланирано пътуване към неизвестно място. Лечебният план е като пътна карта за това пътуване. В него се описват действията по време на лечението и след него. Той може да помогне на Вас, на Вашите близки и на лекуващия Ви екип.

В лечебния план се покриват всички изисквания на терапията, съобразени с Вашите мнения, желания и ценности. Възможно е той да се промени и разшири в хода на
лечението. Планът включва ролята на Вашите лекари и начините да си помогнете сами.

Няма универсално лечение, което да е подходящо за всички пациенти. Обикновено има повече от един вариант за лечение, включително клинични изпитвания. При клиничните изпитвания се проучва ефикасността и безопасността на терапията. При планиране на лечението на меланом се отчитат множество фактори, като:

  • Стадий на рака,
  • Местоположение(я) на рака,
  • Общо здравословно състояние,
  • Нежелани реакции към лечението,
  • Разходи за лечението,
  • Промени в начина на живот,
  • Очаквания на пациента спрямо лечението и
  • Очаквания на пациента относно нежеланите реакции.

Лечебният план може да бъде променян при поява на нова информация: възможно е да промените мнението си относно лечението, могат да се получат нови резултати от изследвания, ефикасността на терапията може да се промени.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: