UVA (ултравиолетови А) лъчи

Дълговълнова невидима за очите светлинна енергия от слънцето и солариумите.

UVВ (ултравиолетови В) лъчи

Късовълнова невидима за очите светлинна енергия от слънцето, а в малка степен - и от солариумите.

адювантно

(добавъчно) лечение
Терапия, която се прилага след основното (първичното) лечение.

анамнеза

Всички събития, свързани със здравето, и медикаменти, приемани до момента.

асиметрия

Едната половина/страна на бенката не съответства на другата половина/страна.

бенка

Малко петно по кожата, образувано от струпване на клетки, които произвеждат меланин (вещество, което придава цвета на кожата).

биопсия

Изрязване на малко количество тъкан от тялото за изследване наличието на заболяване.

биопсия на лимфен възел

Премахване на цял или на част от лимфен възел (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите, разположени из цялото тяло) с цел изследване за наличие на нарушения.

биопсия на сентинелен лимфен възел

Операция за премахване на първия лимфен възел, в който прониква лимфната течност, а вероятно и раковите клетки, при разпространение от първия (първичния) тумор.

БЦЖ

(Bacillus Calmette-Guérin)

Бактерия, подобна на тази, която предизвиква туберкулоза, и се прилага за стимулиране на имунната система (естествената защита на тялото срещу заболявания).

ваксинация

Терапия, която се използва за подпомагане на имунната система (естествената защита на тялото срещу заболяване) за предпазване от заболяване.

външна лъчетерапия

Радиация (умъртвяване на ракови клетки чрез снопове високоенергийни лъчи), която се излъчва от апарат извън тялото.

генетично изследване

Изследване на набора от инструкции в клетките за тяхното производство и функциониране.

гени

Набор от кодирани инструкции в клетките за производство на нови клетки и контролиране на тяхната функция.

дебелина по скалата на Бреслоу

Измерване степента на проникване на тумора в кожата.

дерма

Втори слой на кожата под горния слой (епидермис).

дерматолог

Лекар-специалист по кожни болести.

десмопластичен меланом

Меланомен тумор с плътна съединителна тъкан.

десмопластична реакция

Наличие или липса на плътна съединителна тъкан.

дисекция на лимфен възел

Операция за премахване на няколко или всички лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите) от област близка до тумора.

доклад от патологично изследване

Документ, съдържащ информация относно ракови клетки и тъкани, изрязани от тялото и изследвани с микроскоп за наличие на нарушения.

дългосрочна нежелана реакция

Неочаквана или нежелана физическа или емоционална реакция, която продължава да се проявява месеци или години след лечението.

ексцизионна биопсия

Операция, при която се изрязва цял кожен тумор или увредена кожа (лезия) за изследване наличието на ракови клетки.

ексцизионна биопсия на лимфен възел

Операция, при която се премахва целият увеличен лимфен възел през малък хирургически разрез в кожата за изследване наличието на ракови клетки.

ексцизия

Премахване чрез операция.

епидермис

Външният слой на кожата.

ехография

Изследване, при което чрез звукови вълни се заснема вътрешността на тялото.

жлеза

Орган, произвеждащ течности или химични вещества, необходими за функцията на тялото.

имунни клетки

Естествената защита на тялото срещу инфекции и заболявания.

имунотерапия

Лечение, при което се стимулира естествената защита на тялото против заболяване (имунната система) да се бори с рака.

ин ситу

В първоначалното си местоположение.

интранзитен рецидив

Рак, който се е появил отново в лимфните съдове след лечение на разстояние повече от 2 сантиметра от първия тумор, но не се е разпространил в лимфните възли (група от клетки, специализирани в борбата с болестите).

интранзитна метастаза

Рак, който е проникнал в лимфните съдове на разстояние повече от 2 сантиметра от първия тумор, но не се е разпространил в лимфните възли (група от специални клетки, които се борят с болестите).

инцизионна биопсия

Операция, при която се изрязва част от кожен тумор или кожа с абнормен вид (лезия) с цел изследване за наличие на ракови клетки.

класификация на Кларк

5-степенна скала за определяне дълбочината на засягане на отделните слоеве на кожата от страна на тумора.

клиничен стадий

Класификация на разпространението на меланома в тялото въз основа на физикален преглед, образни изследвания и биопсия на първия (първичния) меланомен тумор.

клинично изпитване

Проучване на изследване или терапия за оценяване на безопасността и ефикасността му.

кожен преглед

Обстоен преглед на кожата за наличие на петна, които изглеждат абнормни и биха могли да са признаци за рак.

кожна биопсия

Изрязване на тъканна проба от кожата за изследване за наличие на заболяване.

комбинирана схема

Прилагане на два или повече медикамента.

компютърно томографско (КТ) изследване

Сканиране с рентгенови лъчи от много ъгли, за да се състави изображение на вътрешността на тялото.

контрастно вещество

Вид оцветител, който се вкарва в тялото, за да се получи по-ясна картина при образни изследвания (при които се заснема вътрешността на тялото).

контролни изследвания

Изследвания след лечение за проверка наличието на признаци на възстановяване на раковото заболяване (рецидив) или неговото разпространяване (метастази).

краткосрочна нежелана реакция

Неочаквано или нежелано физическо или емоционално състояние, предизвикано от лечение, което изчезва след края на терапията.

лазерна терапия

Унищожаване на рака чрез изрязване повърхността на кожата чрез интензивни, тесни снопове от светлинни лъчи, или въглероден двуокис.

лактат дехидрогеназа (ЛДХ)

Вещество в кръвта, което участва в производството на енергия в клетките.

лезия

Зона с абнормна тъкан, която е увредена от заболяване или нараняване.

лентиго малигна меланом

Най-бавно развиващият се тип меланом; възниква по кожа, изложена на слънце, и често може да бъде сбъркан със слънчево петно.

лечебен план

План за действие по време на лечението и след него, който се изготвя в писмена форма.

лимфа

Бистра течност, съдържаща бели кръвни клетки, които се борят срещу инфекции и болести.

лимфедем

Оток, предизвикан от натрупване на течност, съдържаща бели кръвни клетки (лимфа).

лимфен басейн

Групи или клъстери от лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите), разположени в близост едни до други в определена част от тялото, например около тумор.

лимфен възел

Малки групи клетки, разположени из тялото, които са специализирани в борбата с болестите.

лимфни съдове

Тръбички, по които се движи лимфната течност (бистра течност, съдържаща бели кръвни клетки, които се борят срещу инфекции и болести) в тялото и свързват лимфните възли.

локален меланом

Раковите клетки не са се разпространили по кожата извън областта на първия

(първичния) тумор.

локален рецидив

Рак който се е завърнал след лечение в същото или в съседно място.

локални метастази

Разпространяване на ракови клетки от първия тумор в съседни области.

локално лечение

Терапия, която засяга клетки в точно определена, малка част на тялото, напр. самия тумор и близките области.

локорегионален рецидив

меланом, който възниква в белега от операцията, с която първоначално е премахнат, или непосредствено до него.

лъчетерапия

Използване на високоенергийни лъчи за унищожаване на ракови клетки.

меланин

Вещество, което придава цвета на кожата.

меланом

Рак, възникнал в меланоцитите - клетки, които се намират в долната част на горния слой на кожата (епидермиса) и придават цвета на кожата.

меланом ин ситу

Ракови клетки, които се намират само във външния слой на кожата (епидермиса).

меланоцити

Клетки, които се намират в долната част на горния слой на кожата (епидермиса) и произвеждат вещества, които придават цвета на кожата.

местна упойка

Контролирано потискане на чувствителността в малка част от тялото чрез прилагане на лекарство в тази област.

метастаза

Разпространяване на ракови клетки от първия тумор в друга част на тялото.

метастазиране

Тумори, възникнали от ракови клетки, които са се разпространили извън първия тумор в други части на тялото.

метастатичен

Съдържа ракови клетки, които са се разпространили от първия тумор.

микросателитни тумори

Малки тумори (сателити), които са се разпространили в кожата в рамките на 2 сантиметра от първия меланомен тумор и могат да бъдат забелязани единствено с помощта на микроскоп.

микроскопично

Нещо толкова малко, че не може да бъде видяно с невъоръжено око.

митотична активност

Измерване на броя меланомни клетки, които растат и се делят.

моноклонално антитяло

Вид протеин на имунната система, изкуствено създаден в лаборатория, който е способен да се прикрепя към вещества в тялото, като раковите клетки.

монотерапия

Прилагане на един медикамент.

наблюдение

Период на планирани контролни изследвания за наличие на признаци за разпространение (метастази) или възстановяване (рецидив) на рака.

Напреднал меланом

Рак, който се е разпространил извън близката до основния тумор област.

негативен лимфен възел

Не са установени ракови клетки в лимфните възли (групи от клетки разположени в тялото, специализирани в борбата с болестите).

нежелана реакция

Неочаквано или нежелано физическо или емоционално състояние, предизвикано от лечение.

немеланомен рак на кожата

Рак на кожата, който възниква в клетки различни от меланоцити (клетки, които придават цвета на кожата).

икне във втория слой на кожата (дермата) по-бързо от другите типове меланоми

неметастатичен рецидив

Рак, който се е завърнал след лечение, но не се е разпространил в други части на тялото, отдалечени от първия тумор.

неоадювантна терапия

Терапия, която се прилага преди основното или първичното лечение.

неравни очертания

Границите (очертанията) на бенката са неправилни или назъбени.

Нетипична бенка

Бенка, която изглежда различно от нормалната или често срещана бенка.

нодуларен меланом

Куполовиден тип меланом, който може да проникне във втория слой на кожата (дермата) по-бързо от другите типове меланоми.

образни изследвания

Изследвания, при които се заснема (създават се образи на) вътрешността на тялото.

ограничено метастатично заболяване

Рак, който се е разпространил в една или няколко отдалечени области.

онколог

Лекар-специалист по медикаментозно лечение на раково заболявания.

основна терапия

Главното лечение за премахване на раковото заболяване от тялото.

палиативно лечение

Терапия за облекчаване на симптоми или нежелани реакции, предизвикани от рака, наречена още поддържаща грижа.

патолог

Лекар-специалист в изследването на клетки и тъкани за наличие на нарушения.

патологичен стадий

Класификация на разпространението на меланома в тялото според резултатите от изследвания на лимфни възли и друга тъкан, изрязани по време на операция.

повърхностна биопсия

Операция, при която се отстранява малка тъканна проба от повърхността на тумора, за да се изследва за ракови клетки.

повърхностно

По, върху или близо до горния слой.

повърхностно разпространяващ се меланом

Най-често срещаният вид меланом; той се развива бавно и започва да се разпространява от бенка.

поддържаща грижа

Терапия за облекчаване на симптоми или нежелани реакции, предизвикани от раково заболяване; нарича се също палиативно лечение.

позитрон-емисионната томография (ПЕТ)

Изследване, при което се използва радиокативно вещество за установяване на формата и функцията на органи и тъкани в тялото.

прогноза

Вероятен или очакван курс и изход от заболяването.

пънчова биопсия

Чрез остър, кух и овален уред се взима тъканна проба за изследване за нарушения.

първичен тумор

Първата маса от ракови клетки, възникнали в тялото.

радиоактивен изотоп

Вещество съдържащо енергия, което се вкарва в тялото за получаване на по-ясна картина.

радиоактивно

Съдържащо силна енергия, наречена радиация.

радиоонколог

Лекар-специалист по лъчетерапия на ракови заболявания.

Разредител на кръвта

Медикамент за предотвратяване или лечение на кръвни съсиреци.

регионален меланом

Ракови клетки, които са се разпространили от първия тумор в близки лимфни съдове, лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите) и/или кожа.

регионални лимфни възли

Групи клетки, специализирани в борбата с болестите, разположени в близост до тумора.

регионално лечение

Терапия с противоракови медикаменти в конкретна област на тялото, напр. ръка или крак.

регресия на тумора

Намаляване размера на тумора.

рентеген

Заснемане на органи и структури в тялото чрез малки количества радиация.

рецидив

Повторна поява на рака след лечение.

рецидив в лимфен възел

Рак, който се е появил отново след лечение и се е разпространил в лимфни възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите).

рецидив в регионален лимфен възел

Рак, който се е появил отново след лечение в лимфните възли (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите) непосредствено до първия меланом.

рисков фактор

Нещо, което увеличава вероятността за възникване на заболяване.

самостоятелен преглед на кожата

Обстойна проверка на собствената кожа за наличието на петна, които изглеждат абнормни и биха могли да са признаци за рак.

сателитен рецидив

Рак, който се е появил отново след лечение и е предизвикал малки меланомни тумори по кожата в рамките на 2 сантиметра от първия (първичния) тумор, но извън белега от операцията.

сателитни метастази

Малки меланомни тумори (сателити) в кожата на разстояние не повече от 2 сантиметра от първия (първичния) тумор.

сентинелен (стражеви) лимфен възел

Първият лимфен възел (групи от клетки, специализирани в борбата с болестите), в който прониква лимфната течност, а вероятно и раковите клетки при разпространение от първия (първичния) тумор.

системно лечение

Медикаменти, които се използват за противораково лечение в цялото тяло.

слънцезащитен фактор (SPF)

Класификация на степента на предпазване на слънцезащитните продукти срещу УВ лъчите от слънчевата светлина.

стадий на вертикален растеж

Посоката на растеж на тумора е навътре в кожата.

стадий на рака

Класификация или описание на растежа и разпространението на рака в тялото.

стадиране

Процес на класифициране и описване разпространението на рака в тялото.

стереотактична радиохирургия (SRS)

Вид лъчетерапия, при която висока доза радиация се излъчва в точно определена, малка част на тялото.

схема

Лечебен план, в който се посочват дозировката, графикът и продължителността на терапията.

съединителна тъкан

Поддържаща и свързваща тъкан, която обгръща други тъкани и органи.

таргетна терапия

Медикаменти, които са специално насочени към ракови клетки.

тумор

Прекомерно разраснали се клетки.

тънкоиглена биопсия (FNA)

Изваждане чрез много тънка игла на малко парче тъкан или течност от тялото, които се изследват за наличие на заболяване.

ултравиолетови (УВ) лъчи

Невидима за очите светлинна енергия от слънцето и солариумите. УВ лъчите са по-къси от светлината във видимия спектър и по-дълги от рентгеновите лъчи.

улцерация

Горният слой на кожата на тумора е нарушен или липсва.

физикален преглед

Преглед на тялото за наличие на признаци на заболяване от страна на лекар.

химиотерапия

Медикаменти, които унищожават бързорастящи клетки, включително нормални и ракови клетки.

хистологичен подтип

Групиране на видовете рак според качествата на раковите клетки.

хормони

Химични вещества в тялото, които стимулират клетки или органи.

централна нервна система (ЦНС)

Мозък и гръбначен стълб.

цитокини

Вещества, произвеждани от тялото, които стимулират имунната система (естествената защита на тялото срещу заболявания). Цитокините могат да се създават и в лабораторни условия.

широка ексцизия

Операция за премахване на целия тумор и малка част от нормалната тъкан около очертанията му.

широкоспектърен слънцезащитен продукт

Вещество, което предпазва кожата от слънцето, като спира двата вида опасни лъчи от ултравиолетовия (УВ) спектър - UVA и UVB.

ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)

Изследване, при което чрез радио вълни и силни магнити се заснема вътрешността на тялото за получаване на образ на формата и функцията на отделни части от тялото.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: