А сега на къде?

Лечебен план Въпроси към моя лекар Контрол на стреса и симптомите Психологическа подкрепа Как да взема най-добрите решения за моето лечение? Второ мнение

Лечебният план е като пътна карта за това пътуване. В него се описват действията по време на лечението и след него. Той може да помогне на Вас, на Вашите близки и на лекуващия Ви екип.

В лечебния план се покриват всички изисквания на терапията, съобразени с Вашите мнения, желания и ценности. Възможно е той да се промени и разшири в хода на
лечението. Планът включва ролята на Вашите лекари и начините да си помогнете сами.

Клиничното изпитване е вид проучване на изследване или терапия. Благодарение на клиничните изпитвания, изследванията и терапиите в настоящия информационен материал са вече широко разпространени. Изследванията и терапиите не се предлагат на пациентите веднага след създаването им. Необходимо е първо да преминат клинични изпитвания. След като се установи, че тези видове изследвания и терапии са безопасни и ефикасни, те могат да се превърнат в бъдещи стандарти за лечение. Същевременно е невъзможно да знаем това преди приключването на клиничните изпитвания.

Клиничните изпитвания се провеждат в няколко етапа, наречени фази. Целта е да проучи напълно безопасността и ефикасността на определено изследване или терапия за пациентите. Четирите фази на клинични изпитвания са описани по-долу, като за пример се използва ново медикаментозно лечение:

Фаза I - Целта е установяване на най-подходящата доза и начин на
приложение на новия медикамент. След определяне на оптималната доза и начин на приложение, медикаментът може да бъде изпитан във фаза II, за да бъдат получени съществени доказателства за ефикасността му.

Фаза II – Оценява се дали медикаментът е ефикасен при определен вид рак. Тези изпитвания се провеждат с големи групи от пациенти, които имат един и същ вид рак.

Фаза III – Новият медикамент се сравнява със стандартно лечение. Изпитванията се рандомизират, тоест пациентите се разпределят в групи за лечение на случаен принцип.

Фаза IV - Проучват се нови медикаменти, разрешени за употреба, за да се установят нежеланите реакции и безопасността при краткосрочно и продължително приложение. Изпитванията включват голям брой пациенти с различни видове рак.

Участниците в клинични изпитвания обикновено са пациенти с подобен вид рак и сходно здравословно състояние. Това помага да се гарантира, че всяка евентуална реакция се дължи на лечението, а не на индивидуални разлики при пациентите. За участие в изпитване е необходимо е да се прочете и подпише документ, наречен „формуляр за информирано съгласие”. В този формуляр е описано подробно самото проучване, включително рисковете и ползите, свързани с него.

Разпечатайте тази страница
Споделете тази страница: